facebookinstagram
regulamin-lagree-warsaw

REGULAMIN LAGREE WARSAW

REGULAMIN LAGREE WARSAW 

 

1.    INFORMACJE PODSTAWOWE
 

1.1.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Lagree Warsaw, w tym w szczególności określa cennik i rodzaje dostępnych karnetów, subskrypcji, pojedynczych wejść, treningów personalnych i pakietów oraz zasady dokonywania i odwoływania rezerwacji. 

 

1.2.        Właścicielem Lagree Warsaw jest Super Me Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Janusza Meissnera 14 /12 (dalej jako: „Super Me” lub „Spółka”). 

 

1.3.        Kontakt z Super Me odbywa się poprzez:

 

1.3.1.   adres poczty elektronicznej: kontakt@lagreewarsaw.com;

1.3.2.   pod numerem telefonu: +48 790 307 307;

1.3.3.   adres: Aleja Solidarności 173, 00-877 Warszawa;

1.3.4.   formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu www.lagreewarsaw.com/kontakt.

 

2.      DEFINICJE


2.1.        Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna pod nazwą „Perfect Gym Go”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, dostarczana przez Perfect Gym Go Sp. z o.o. sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej odbywa się na zasadach opisanych w Warunkach Użytkowania dostępnych w Aplikacji Mobilnej. 

 

2.2.        Konto – konto zarejestrowanego użytkownika prowadzone przez Super Me.

 

2.3.        Lagree Warsaw – klub fitness z siedzibą w Warszawie, prowadzony przez Super Me.

 

2.4.        Super Me lub Spółka – Super Me Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Janusza Meissnera 14 /12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000935610, REGON: 520571579, NIP: 5272979182, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, wpłacony w całości.

 

2.5.        Regulamin Lagree Warsaw – niniejszy Regulamin. 

 

2.6.        Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu Internetowego i Konta Użytkownika Lagree Warsaw, dostępny pod adresem: https://lagreewarsaw.com/regulamin-serwisu

 

2.7.        Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Super Me pod adresem www.lagreewarsaw.com.  

 

2.8.        Klient – każda osoba fizyczna korzystająca z Lagree Warsaw. 

 

3.    ZASADY KORZYSTANIA Z LAGREE WARSAW


3.1.        Super Me świadczy na rzecz Klientów usługi fitness w Lagree Warsaw, zgodnie z warunkami danego karnetu, danej subskrypcji, pojedynczego wejścia, treningu personalnego lub pakietu. 


3.2.        Z Lagree Warsaw mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. 


3.3.        Umowa o świadczenie usług fitness zostaje każdorazowo zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zakupu danego karnetu, danej subskrypcji, pojedynczego wejścia, treningu personalnego lub pakietu, na określony w tymże karnecie, subskrypcji, pojedynczym wejściu, treningu personalnym lub pakiecie okres, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Lagree Warsaw oraz w Regulaminie Serwisu. 


3.4.        Podczas pierwszej wizyty w Lagree Warsaw, Klient jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu Lagree Warsaw i akceptacji zawartych w nim zasad i warunków. Klient, który zawiera umowę o świadczenie usług fitness za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji Mobilnej, powinien zaakceptować niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy.


3.5.        Klient zobowiązuje się do przestrzegania godzin funkcjonowania Lagree Warsaw, wskazanych w Serwisie, Aplikacji Mobilnej oraz w siedzibie Lagree Warsaw. Super Me zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Lagree Warsaw. Wszelkie zmiany w tym zakresie Super Me ogłosi z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem w Lagree Warsaw, w Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej. 


3.6.        Wejście do Lagree Warsaw jest możliwe wyłącznie po uprzednim okazaniu obsłudze Lagree Warsaw ważnego karnetu, subskrypcji, zakupionego pojedynczego wejścia, treningu personalnego lub pakietu w postaci kodu QR wygenerowanego w ramach Konta Użytkownika.


3.7.        Co do zasady, Lagree Warsaw jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w grafiku, dostępnym pod adresem https://lagreewarsaw.com/grafik. Ważność subskrypcji open nie jest przedłużana o dni ustawowo wolne od pracy, w których Lagree Warsaw jest nieczynny. 


3.8.        Klienci zobowiązani są do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa oraz zasad sanitarnych obowiązujących w Lagree Warsaw, w tym w szczególności do korzystania z Lagree Warsaw w sposób niezakłócający korzystanie z Lagree Warsaw innym klientom. Klienci zobowiązani są ponadto do wykonywania próśb i poleceń pracowników Lagree Warsaw w zakresie bezpieczeństwa, higieny oraz pozostałych zasad obowiązujących w Lagree Warsaw. 


3.9.        Palenie, pozostawanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i innych nielegalnych substancji jest zabronione na terenie Lagree Warsaw. Klienci niestosujący się do ww. zakazu zostaną niezwłocznie wyproszeni z Lagree Warsaw ze względu na stwarzane zagrożenie.


3.10.     Na terenie Lagree Warsaw, przeznaczonym do ćwiczeń, obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia oraz wszelkich szklanych opakowań. 


3.11.     Buty należy każdorazowo zdjąć tuż po wejściu na teren Lagree Warsaw i pozostawić w dedykowanej szafce na terenie recepcji. W trakcie zajęć obowiązują specjalne skarpety antypoślizgowe – w przypadku ich braku, personel Lagree Warsaw poprosi o zakup pary przed rozpoczęciem zajęć.


3.12.     Zabronione jest noszenie pierścionków, obrączek, sygnetów i innej, podobnej biżuterii, w trakcie zajęć, gdyż mogą one powodować uszkodzenie maszyn do ćwiczeń. 


3.13.     Wszystkie rzeczy osobiste Klienta powinny zostać pozostawione w zamkniętej szafce, dostępnej w szatni Lagree Warsaw.


3.14.     Rzeczy wartościowe powinny zostać każdorazowo umieszczone przez Klienta w dedykowanej szafce depozytowej zlokalizowanej w recepcji Lagree Warsaw, za pokwitowaniem wydanym przez personel Lagree Warsaw. 


3.15.     Super Me nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w dedykowanej szafce depozytowej zlokalizowanej w recepcji Lagree Warsaw.


3.16.     Zakazane jest wnoszenie na teren Lagree Warsaw jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych lub których posiadanie jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: broni, substancji odurzających czy materiałów wybuchowych. 


3.17.     Na terenie Lagree Warsaw obowiązuje odzież i specjalne skarpety antypoślizgowe, o których mowa w pkt. 3.11 powyżej. Nie jest dozwolone chodzenie boso na terenie przeznaczonym do ćwiczeń. 


3.18.     Zakazane jest przebywanie w przestrzeni Lagree Warsaw przeznaczonej wyłącznie dla personelu. 


3.19.     Zakazane jest wprowadzanie zwierząt na teren Lagree Warsaw. 


3.20.     Obecność dzieci, które nie skończyły jeszcze pierwszego roku życia, jest dozwolona wyłącznie pod opieką rodzica / opiekuna, na zajęciach dedykowanych dla rodziców z dziećmi. Podczas zajęć dzieci powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający im przemieszczanie się po sali ćwiczeń (np. w wózku).


3.21.     Zakazane jest wywieszanie plakatów, pozostawienie ulotek oraz innego rodzaju komunikacji w przestrzeni Lagree Warsaw, bez uprzedniej zgody Super Me. 


3.22.     Zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej w przestrzeni Lagree Warsaw bez uprzedniej zgody Super Me. 


3.23.     Osoby naruszające zakazy określone w niniejszej sekcji 3 zostaną natychmiastowo zobowiązane do opuszczenia Lagree Warsaw. 


3.24.     Ze względów bezpieczeństwa, w trakcie zajęć zabronione jest umieszczanie rzeczy osobistych (w tym warstw ubrań) w okolicy maszyny do ćwiczeń.


3.25.     Klienci korzystają z Lagree Warsaw, w tym w szczególności korzystają z maszyn oraz innego sprzętu do ćwiczeń, a także uczestniczą w zajęciach, na własną odpowiedzialność. Klienci niniejszym deklarują, iż nie mają żadnych przeciwwskazań do korzystania z oferty Lagree Warsaw.  


3.26.     Super Me nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne następstwa zdrowotne związane z indywidualnym stanem zdrowia Klienta. Przed przystąpieniem do korzystania z oferty Lagree Warsaw zalecana jest konsultacja z lekarzem co do stanu zdrowia i możliwości wykonywania poszczególnych ćwiczeń. 


3.27.     Super Me zastrzega sobie prawo do ustalania maksymalnej liczby osób przebywających na terenie Lagree Warsaw w tym samym czasie, maksymalnej liczby dostępnych subskrypcji, karnetów czy pakietów, zmiany zasad funkcjonowania Lagree Warsaw, w tym w szczególności zmiany oferowanych karnetów, pakietów i subskrypcji oraz pojedynczych wejść i treningów personalnych, rodzajów zajęć, grafiku zajęć oraz godzin i dni otwarcia.

 

4.    ZASADY KORZYSTANIA Z MASZYN TRENINGOWYCH I INNEGO SPRZĘTU


4.1.        Maszyny i inny sprzęt do ćwiczeń znajdujący się w Lagree Warsaw powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 


4.2.        Po zakończeniu korzystania, Klient powinien posprzątać stanowisko do ćwiczeń oraz zdezynfekować użytkowaną maszynę i inny sprzęt do ćwiczeń.


4.3.        Lagree Warsaw nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego użytkowania maszyn i innego sprzętu do ćwiczeń.

 

5.    RODZAJE KARNETÓW I SUBKRYPCJI


5.1.        W Lagree Warsaw są dostępne następujące rodzaje karnetów i subskrypcji:


5.1.1.   Karnet – umowa na czas określony, zawierana na okres wskazany w danym karnecie. Upoważnia do określonej w tym karnecie liczby zajęć w Lagree Warsaw, w których właściciel karnetu może uczestniczyć. 
5.1.2.   Pojedyncze wejście – uprawnia do jednokrotnego uczestnictwa w zajęciach w Lagree Warsaw; 
5.1.3.   Pakiet Intro (pakiet na start) – uprawnia do trzykrotnego uczestnictwa w zajęciach w Lagree Warsaw;
5.1.4.   Subskrypcja – umowa na czas niekreślony, zawierana w jednym z czterech dostępnych wariantów (planów subskrypcyjnych) – z automatycznie odnawialną płatnością cykliczną co miesiąc (płatność z góry na 1 miesiąc), co 3 miesiące (płatność z góry na 3 miesiące), co 6 miesięcy (płatność z góry na 6 miesięcy) lub co 12 miesięcy (płatność z góry na 12 miesięcy). Upoważnia do określonej w danym planie subskrypcyjnym miesięcznej liczby zajęć w Lagree Warsaw, w których właściciel subskrypcji może uczestniczyć, oraz pozostałych usług i korzyści określonych w tymże planie subskrypcyjnym. Klient może wypowiedzieć umowę subskrypcji (zrezygnować z subskrypcji) w dowolnym momencie, przy czym subskrypcja będzie realizowana do końca określonego planu subskrypcyjnego (do końca danego okresu rozliczeniowego). W celu zgłoszenia rezygnacji, Klient powinien skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w ramach Konta.  


5.2.        Ponadto, istnieje również możliwość dokonania zakupu treningu personalnego, w formie:


5.2.1.   Pojedynczego treningu personalnego dla jednej lub dwóch osób; 
5.2.2.   Karnetu dla jednej lub dwóch osób, upoważniającego do określonej w danym karnecie liczby treningów personalnych w Lagree Warsaw, we wskazanym w tymże karnecie okresie. 


5.3.        Wszystkie karnety, subskrypcje, pakiety, pojedyncze wejścia oraz treningi personalne można zakupić za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej, w sposób i na zasadach opisanych szczegółowo w Regulaminie Serwisu.


5.4.        Cennik i szczegółowy opis poszczególnych karnetów, subskrypcji, pakietów, pojedynczych wejść oraz treningów personalnych (w tym szczegółowy opis powiązanych z nimi benefitów) jest dostępny pod adresem https://lagreewarsaw.com/cennik.


5.5.        Wszystkie zakupione karnety, subskrypcje, pakiety, pojedyncze wejścia oraz treningi personalne są imienne i upoważniają do wejścia do Lagree Warsaw wyłącznie osobę w nich wskazaną. Udostępnianie karnetu, subskrypcji, pakietu, pojedynczego wejścia lub treningu personalnego innej osobie jest zabronione. 


5.6.        Pakiet Intro jest dostępny wyłącznie dla nowych Klientów Lagree Warsaw i może być zakupiony przez daną osobę jedynie raz. 


5.7.        W okresie obowiązywania wybranych rodzajów subskrypcji, Super Me pozwala na ich zamrożenie przez Klienta, na okres 7 dni. Niektóre rodzaje subskrypcji umożliwiają ich zamrożenie na więcej niż jeden okres 7-dniowy. W okresie zamrożenia danej subskrypcji nie jest możliwe dokonywanie przez Klienta jakichkolwiek rezerwacji oraz uczestnictwo w jakichkolwiek zajęciach. Po zakończeniu okresu zamrożenia, subskrypcja zostaje przedłużona o okres analogiczny do okresu, na jaki została zamrożona przez Klienta. Zgłoszenie chęci zamrożenia subskrypcji jest możliwe w recepcji Lagree Warsaw. Wykaz rodzajów subskrypcji mogących ulec zamrożeniu oraz szczegóły dotyczące zasad ich zamrożenia są dostępne pod adresem:  https://lagreewarsaw.com/faq.

 

5.8.        W recepcji Lagree Warsaw można dokonać zakupu towarów, w tym skarpetek antypoślizgowych, towarów z logo Lagree Warsaw oraz napojów. 


5.9.        W recepcji Lagree Warsaw można dokonać zakupu voucherów, które następnie można wykorzystać na zakup towarów, o których mowa w punkcie 5.8, oraz na zakup karnetów, subskrypcji, pakietów, pojedynczych wejść oraz treningów personalnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Zasady ich realizacji są każdorazowo wskazane na poszczególnych voucherach. 


5.10.     W przypadku chęci zamiany posiadanego przez Klienta rodzaju Karnetu lub posiadanej przez Klienta Subskrypcji, w trakcie obowiązywania tego Karnetu lub Subskrypcji, na droższy Karnet lub droższą Subskrypcję, Klient może zgłosić chęć dokonania takiej zamiany w recepcji Lagree Warsaw. W takiej sytuacji, wartość niewykorzystanych zajęć z obowiązującego Karnetu lub obowiązującej Subskrypcji, obliczona proporcjonalnie do wartości całego Karnetu lub całej Subskrypcji, zostanie zaliczona przez Super Me na poczet ceny droższego Karnetu lub droższej Subskrypcji. 
 

6.    UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH  


6.1.        Uczestnictwo we wszystkich zajęciach odbywających się w Lagree Warsaw, wskazanych szczegółowo w grafiku dostępnym w Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej, jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rezerwacji miejsca. 


6.2.        Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. Przy dokonywaniu rezerwacji miejsc na poszczególne zajęcia obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.


6.3.        Dana rezerwacja dotyczy wyłącznie zajęć odbywających się w określonym w jej treści terminie. W przypadku chęci regularnego uczestnictwa w danych zajęciach, niezbędne jest dokonanie odrębnej rezerwacji na każdy termin tychże zajęć.


6.4.        Aby uczestniczyć w zarezerwowanych przez siebie zajęciach, należy stawić się w miejscu odbywania tychże zajęć punktualnie, tj. min. 5 min przed godziną ich planowanego rozpoczęcia. 


6.5.        W przypadku uczestnictwa w zajęciach w Lagree Warsaw po raz pierwszy, ze względów bezpieczeństwa, należy stawić się w miejscu odbywania zajęć min. 15 min przed godziną ich planowanego rozpoczęcia, celem przedstawienia trenerowi i zademonstrowania działania maszyn wykorzystywanych w trakcie treningu. 


6.6.        Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia, chyba że uprzednio skutecznie poinformują trenera o planowanym spóźnieniu, trener wyrazi zgodę na spóźnienie oraz czas spóźnienia nie będzie dłuższy niż 5 min. Spóźnienie skutkujące niewpuszczeniem na zajęcia uznawane jest za niestawienie się na zajęcia bez wcześniejszego odwołania ich rezerwacji i wiązać się będzie z takimi samymi konsekwencjami, jak opisane w pkt. 9.4 lub 9.5 poniżej. 


6.7.        Dokonywanie i odwoływanie rezerwacji na zajęcia odbywa się na zasadach określonych w sekcji 9 poniżej. 


6.8.        Grafik, o którym mowa w pkt. 6.1 jest ustalany na bieżąco przez Super Me i publikowany nie później niż na dwa tygodnie przez terminem odbywania danych zajęć.  


6.9.        Minimalna liczba uczestników, wymagana do przeprowadzenia poszczególnych zajęć, to 3 osoby. W przypadku, gdy na 12 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć, nie została osiągnięta wymagana liczba zapisanych uczestników, Super Me może odwołać takie zajęcia z zachowaniem prawa Klienta do niewykorzystanego terminu zajęć. O odwołaniu zajęć z przyczyny określonej w niniejszym punkcie, Super Me poinformuje Klienta drogą mailową, najpóźniej na 6 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia tych zajęć.   


6.10.     W przypadku nieobecności wskazanego w grafiku trenera, prowadzącego dane zajęcia, Super Me zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa i przeprowadzenia tychże zajęć. O zastępstwie Super Me zobowiązana jest poinformować zapisanych na dane zajęcia Klientów najszybciej jak to możliwe, niezwłocznie po powzięciu informacji o nieobecności trenera pierwotnie wskazanego w grafiku. 

 

7.    LISTA OCZEKUJĄCYCH


7.1.        W przypadku braku wolnych miejsc na wybrane zajęcia, istnieje możliwość wpisania się na listę oczekujących. Aby to zrobić, należy mieć wykupiony dowolny karnet, subskrypcję, pakiet lub pojedyncze zajęcia. 


7.2.        Po wpisaniu na listę oczekujących, jeśli miejsce na wybranych zajęciach zwolni się na więcej niż 1 godzinę przed rozpoczęciem tychże zajęć, Klient zostanie automatycznie zapisany na te zajęcia i otrzyma odpowiednie potwierdzenie zapisu na wskazany w ramach Konta adres e-mail.  


7.3.        Zapis na zajęcia, dokonany w sposób wskazany w pkt. 7.2 powyżej, jest traktowany jak dokonanie rezerwacji, o której mowa w sekcji 6 powyżej. 


7.4.        W przypadku dokonania rezerwacji na zajęcia na podstawie zapisu na listę oczekujących, obowiązują zasady odwołania rezerwacji określone w sekcji 9 poniżej.  


7.5.        W przypadku rezygnacji z chęci uczestnictwa w danych zajęciach na podstawie listy oczekujących, należy niezwłocznie usunąć się z tejże listy. 


7.6.        Lista oczekujących zostaje zablokowana i staje się nieważna na 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć – w tym momencie potencjalne miejsca na zajęciach są dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.


8.    UDZIAŁ W TRENINGACH PERSONALNYCH


8.1.        Przeprowadzenie treningu personalnego jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu zajęć u danego trenera. 


8.2.        Liczba dostępnych w danym tygodniu terminów treningów personalnych może być ograniczona. Przy dokonywaniu rezerwacji terminów obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.


8.3.        Dana rezerwacja dotyczy wyłącznie treningu odbywającego się w określonym w jej treści terminie. W przypadku chęci regularnego uczestnictwa w treningach personalnych, niezbędne jest dokonanie odrębnej rezerwacji na każdy termin treningu.


8.4.        Aby uczestniczyć w zarezerwowanym przez siebie treningu, należy stawić się w miejscu odbywania tego treningu punktualnie, tj. min. 5 min. przed godziną jego planowanego rozpoczęcia. 


8.5.        W przypadku spóźnienia, czas trwania treningu zostaje proporcjonalnie skrócony. Spóźnienie powyżej 15 min., mające miejsce bez uprzedniego poinformowania trenera o jego wystąpieniu, uznawane jest za niestawienie się na trening bez wcześniejszego odwołania rezerwacji terminu i wiązać się będzie z takimi samymi konsekwencjami, jak opisane w pkt. 9.4 lub 9.5 poniżej. 


8.6.        Dokonywanie i odwoływanie rezerwacji treningów odbywa się na zasadach określonych w sekcji 9 poniżej.

 

9.    DOKONYWANIE I ODWOŁYWANIE REZERWACJI


9.1.        Super Me umożliwia Klientom dokonywanie rezerwacji:


9.1.1.   miejsca na wybrane przez Klienta zajęcia, wskazane w grafiku udostępnionym w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej;
9.1.2.   wybranej przez Klienta, dostępnej maszyny do ćwiczeń;
9.1.3.   terminu treningu personalnego.


9.2.        Dokonania oraz odwołania rezerwacji można dokonać za pomocą dedykowanej funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji Mobilnej. 


9.3.        Rezerwację miejsca na zajęciach lub terminu treningu personalnego można odwołać najpóźniej 12 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć / treningu. 


9.4.        Niedowołanie rezerwacji w terminie wskazanym w pkt. 9.3 powyżej skutkuje przepadkiem wejścia (nieodwołana rezerwacja jest traktowana jako uczestnictwo w zarezerwowanych zajęciach lub treningu). 


9.5.        Klienci posiadający subskrypcję open, którzy nie stawili się na zarezerwowane przez siebie zajęcia, jednocześnie nie odwołując ich rezerwacji w terminie wskazanym w pkt. 9.3 powyżej, więcej niż 3 razy w ciągu 30 dni, zostają zawieszeni w prawie do korzystania z Lagree Warsaw na okres 7 dni. Subskrypcja nie ulega przedłużeniu o okres zawieszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

10.1.     W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Super Me, Klient może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres wskazany w pkt. 1.3.1 powyżej. 

 

10.2.     Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

 

10.3.     Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu Lagree Warsaw, Regulaminu Serwisu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

11.1.     Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Super Me informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

 

11.2.     Super Me informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Super Me nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Super Me nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w pkt. 11.1 powyżej.

 

11.3.     W przypadku sporu z Super Me, Klient może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 
12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


12.1.     Dane osobowe Klientów są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce „Polityka Prywatności”, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu oraz w Aplikacji Mobilnej.

 

13. ZMIANY REGULAMINU LAGREE WARSAW
 

13.1.     Super Me z uzasadnionych przyczyn jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu Lagree Warsaw w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Klientem. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

 

13.1.1.    zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu Lagree Warsaw albo nakłada na Super Me obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

13.1.2.    wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu Lagree Warsaw albo nakładają na Super Me obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

13.1.3.    wprowadzenie przez Super Me nowych usług lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu Lagree Warsaw jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych usług;

13.1.4.    powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Super Me mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Super Me proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta;

13.1.5.    Regulamin Lagree Warsaw wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu Lagree Warsaw jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu Lagree Warsaw do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

 

13.2.     Super Me informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej co najmniej o:

 

13.2.1.    treści planowanej zmiany Regulaminu Lagree Warsaw;

13.2.2.    dacie wejścia zmiany w życie;

13.2.3.    jednolitej treści Regulaminu Lagree Warsaw po zmianach.

 

13.3.     Zmiany Regulaminu Lagree Warsaw obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Super Me, po ich publikacji w Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej, dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.

 

13.4.     Super Me poinformuje Klientów posiadających Konto oraz Klientów, którzy zawarli z Super Me umowę o świadczenie usług fitness o dokonaniu zmiany Regulaminu Lagree Warsaw drogą mailową, na adres e-mail wskazany w przy zawarciu danej umowy. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu Lagree Warsaw, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o dokonaniu zmiany Regulaminu Lagree Warsaw, w sposób wskazany w niniejszym punkcie, nie poinformował Super Me o chęci odstąpienia od umowy prowadzenia Konta lub dowolnej umowy o świadczenie usług fitness. 

 

13.5.     Odstąpienie, o którym mowa w pkt. 13.4 powyżej nastąpi w sposób oraz na zasadach określonych w sekcji 10 Regulaminu Serwisu. 

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

14.1.     Regulamin Lagree Warsaw wchodzi w życie w dniu 10 września 2023 r.

 

14.2.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Lagree Warsaw zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu Lagree Warsaw nie ogranicza praw Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

 

14.3.     Spory wynikające z Regulaminu Lagree Warsaw, których nie udało się rozwiązać między Klientami a Super Me na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

14.4.     Regulamin Lagree Warsaw został sporządzony w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi wersjami, obowiązuje wersja polska.