facebookinstagram
regulamin-serwisu-i-konta

REGULAMIN SERWISU I KONTA

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ KONTA UŻYTKOWNIKA LAGREE WARSAW 

 

1.    INFORMACJE PODSTAWOWE
 

1.1.        Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie Lagree Warsaw oraz zasady świadczenia przez Super Me usług drogą elektroniczną.

 

1.2.        Właścicielem Serwisu (zdefiniowanego poniżej), uprawnionym do dysponowania jego zasobami jest Super Me Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Janusza Meissnera 14 /12 (dalej jako: „Super Me” lub „Spółka”). 

 

1.3.        Kontakt z Super Me odbywa się poprzez:

 

1.3.1.   adres poczty elektronicznej: kontakt@lagreewarsaw.com;

1.3.2.   pod numerem telefonu: +48 790 307 307;

1.3.3.   adres: Aleja Solidarności 173, 00-877 Warszawa;

1.3.4.   formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu www.lagreewarsaw.com.

 

1.4.        Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w stopce Serwisu oraz w Aplikacji Mobilnej, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie w każdej chwili na trwałym nośniku. 

 

2.      DEFINICJE


2.1.        Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna pod nazwą „Perfect Gym Go”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, dostarczana przez Perfect Gym Go Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej odbywa się na zasadach opisanych w Warunkach Użytkowania dostępnych w Aplikacji Mobilnej. Aplikacja Mobilna umożliwia Użytkownikowi zawarcie z Super Me umowy o świadczenie usług fitness oraz umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta, w sposób i na zasadach opisanych szczegółowo w niniejszym Regulaminie. 

 

2.2.        Kod QR – bilet w formie elektronicznej (kod QR) umożliwiający jednorazowy lub wielokrotny wstęp do Lagree Warsaw, w okresie objętym danym karnetem lub subskrypcją, potwierdzający zawarcie umowy świadczenia usług fitness na warunkach opisanych w Regulaminie Lagree Warsaw oraz w niniejszym Regulaminie. 

 

2.3.        Konto – konto zarejestrowanego Użytkownika. Po rejestracji w Serwisie lub / i w Aplikacji Mobilnej, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Konta. 

 

2.4.        Lagree Warsaw – klub fitness z siedzibą w Warszawie, prowadzony przez Spółkę. 

 

2.5.        Super Me lub Spółka – Super Me Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Janusza Meissnera 14 /12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000935610, REGON: 520571579, NIP: 5272979182, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, wpłacony w całości.

 

2.6.        Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

2.7.        Regulamin Lagree Warsaw – regulamin Lagree Warsaw, dostępny pod adresem https://lagreewarsaw.com/regulamin-klubu

 

2.8.        Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Super Me pod adresem www.lagreewarsaw.com.     

 

2.9.        Usługi – usługi świadczone przez Super Me, wskazane szczegółowo w pkt. 3.1 Regulaminu. 

 

2.10.     Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku Usług lub funkcjonalności opisanych w Regulaminie.

 

2.11.     Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu, dostępne w zakładce „Polityka Prywatności”, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu oraz w Aplikacji Mobilnej.  

 

3.    USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SUPER ME


3.1.        Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia drogą elektroniczną przez Super Me na rzecz Użytkownika następujących Usług:


3.1.1.   dostęp do treści Serwisu; 
3.1.2.   prowadzenie Konta;
3.1.3.   zawieranie umów o świadczenie usług fitness; 
3.1.4.   newsletter; 
3.1.5.   korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych przez Super Me w ramach Serwisu.

 

4.    KORZYSTANIE Z SERWISU


4.1.        Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Super Me i wskazania informacji adresowo-kontaktowych oraz udostępnieniu Usług i materiałów, w szczególności materiałów związanych z usługami oferowanymi przez Super Me, jak również służy do zawierania przez Super Me umów z Użytkownikami, w tym w szczególności umowy o świadczenie usług fitness. 

 

4.2.        Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

 

4.3.        Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

4.3.1.        podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz format PDF;

4.3.2.        włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript;

 

4.4.        Rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 1920 pikseli.

 

4.5.        Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.

 

4.6.        Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Super Me lub osobom trzecim.

 

4.7.        Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 

4.8.        Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.

 

4.9.        Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym. W przypadku korzystania z udostępnionych w Serwisie formularzy, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych.

 
5.    KONTO


5.1.        W ramach Konta Użytkownika, Super Me zapewnia Użytkownikowi dostęp do następujących usług i funkcjonalności:


5.1.1.   dostęp do Konta i jego utrzymanie; 
5.1.2.   umożliwienie Użytkownikowi dostępu do historii zakupów, rezerwacji i zrealizowanych zajęć; 
5.1.3.   możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług fitness; 
5.1.4.   umożliwienie Użytkownikowi zarządzanie zakupionymi subskrypcjami; 
5.1.5.   możliwość dokonania rezerwacji miejsca na zajęciach;
5.1.6.   możliwość dokonania rezerwacji terminu treningu personalnego;
5.1.7.   możliwość dokonania rezerwacji maszyny do ćwiczeń. 


5.2.        Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania do Super Me przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i dokonaniu rejestracji. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego polega w szczególności na poprawnym wypełnieniu, aktualnymi danymi, wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu wymaganych zgód. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”. Usługa prowadzenia Konta jest bezpłatna.


5.3.        Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu 5.2. niniejszego paragrafu. Postanowienia 11.1-11.6 stosuje się odpowiednio.


5.4.        Przed zarejestrowaniem Konta w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej, Użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.  


5.5.        W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Super Me, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.


5.6.        Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta przesyłane jest Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w ramach Konta.


5.7.        Super Me nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika danych do logowania do Konta osobom trzecim.

 

6.    UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG FITNESS


6.1.        Umowy o świadczenie usług fitness w ramach Serwisu lub Aplikacji Mobilnej można zawierać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. 


6.2.        Aby zawrzeć umowę o świadczenie usług fitness, Użytkownik powinien:


6.2.1.   wybrać interesujący go karnet, subskrypcję, pojedyncze wejście lub pakiet, kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik może następnie kontynuować zakupy i dodawać do koszyka kolejne karnety, subskrypcje, pojedyncze wejścia lub pakiety lub przystąpić do dokonywania płatności klikając przycisk „Dalej”;
6.2.2.   uzupełnić odpowiednie dane (lub zalogować się do Konta), złożyć wymagane oświadczenia oraz wybrać formę płatności;
6.2.3.   kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z dokonaniem zakupu przez Użytkownika. Z tą chwilą pomiędzy Użytkownikiem a Super Me dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług fitness na warunkach określonych w Regulaminie Lagree Warsaw, zgodnie z dokonanym wyborem karnetu, subskrypcji, pojedynczego wejścia lub pakietu. 


6.3.        Po kliknięciu przez Użytkownika w przycisk, o którym mowa w pkt. 6.2.3 powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany do podstrony dedykowanej wybranej przez siebie formy płatności. 


6.4.        Po otrzymaniu płatności od Użytkownika, Super Me niezwłocznie przesyła Użytkownikowi, w formie wiadomości e-mail (na adres e-mail podany przez Użytkownika przy dokonywaniu zakupu), potwierdzenie zawarcia umowy.


6.5.        Umowa sprzedaży, o treści zgodnej z Regulaminem, zawierana jest w języku polskim.


6.6.        Udostępnienie Kodu QR do wykorzystania następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od chwili opłacenia zakupu, drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika przy dokonywaniu zakupu. 


6.7.        Ceny karnetów, subskrypcji, pojedynczych wejściówek oraz pakietów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz ewentualne inne opłaty. 


6.8.        Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem płatności elektronicznej kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym. Realizacja zakupu rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Super Me potwierdzenia dokonania zakupu oraz po otrzymaniu przez Super Me informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika. 


6.9.        W przypadku dokonania przez Użytkownika zakupu subskrypcji, okresowa opłata za wybraną Usługę jest pobierana przy użyciu wybranej przez Użytkownika metody płatności, w terminie płatności podanym przez Użytkownika przy dokonywaniu zakupu. Informacja o dostępnych metodach płatności jest dostępna pod adresem: https://lagreewarsaw.com/faq Długość okresu rozliczeniowego zależy od rodzaju wybranej subskrypcji. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej metody płatności lub jeżeli subskrypcja rozpoczęła się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. 


6.10.     Wybraną metodę płatności, o której mowa w pkt. 6.9 powyżej można zaktualizować w ramach Konta w każdym czasie. 


6.11.     Użytkownik może zrezygnować z danej subskrypcji w dowolnym momencie, przy czym dostęp do zakupionej Usługi będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne – Super Me nie zwraca środków z tytułu niewykorzystania w całości zakupionych Usług. Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności, dostępnej w ramach Konta. W przypadku rezygnacji dokonanej najpóźniej przedostatniego dnia trwającego okresu rozliczeniowego, nowy okres rozliczeniowy nie rozpocznie się.

 

7.    REZERWACJE


7.1.        Po zalogowaniu do Konta i zawarciu umowy o świadczenie usług fitness Użytkownik ma możliwość:


7.1.1.   dokonania rezerwacji na wybrane przez siebie zajęcia, wskazane w grafiku udostępnionym w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej;
7.1.2.   dokonania rezerwacji terminu treningu personalnego; 
7.1.3.   wpisania się na listę rezerwową na wybrane zajęcia; 
7.1.4.   dokonania rezerwacji dostępnej, wybranej przez siebie maszyny do ćwiczeń.


7.2.        W celu dokonania rezerwacji, Użytkownik powinien wybrać interesujące go zajęcia, termin lub maszynę do ćwiczeń, spośród zajęć, terminów lub maszyn dostępnych w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej.


7.3.        Szczegółowe zasady dokonywania, niewykorzystania oraz odwoływania rezerwacji, zostały opisane w Regulaminie Lagree Warsaw, dostępnym https://lagreewarsaw.com/regulamin-serwisu.

 

8.    POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI


8.1.        Serwis zawiera przekierowania do informacji i usług świadczonych za pośrednictwem innych serwisów, w tym w szczególności przekierowania do oficjalnych profili Lagree Warsaw w serwisach społecznościowych (Instagram oraz Facebook).


8.2.        W sytuacji opisanej w pkt. 8.1 powyżej, stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez podmioty trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Super Me nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a tym podmiotem trzecim. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z tymi podmiotami trzecimi.


8.3.        W ramach Serwisu, Super Me udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy. Aby skorzystać z formularza kontaktowego, Użytkownik powinien wskazać wymagane dane oraz wpisać treść zapytania w przeznaczonym do tego polu, a następnie wcisnąć przycisk „Wyślij wiadomość”


8.4.        W ramach Serwisu, Super Me udostępnia Użytkownikom blog, zawierający treści merytoryczne oraz informacyjne, związane z bieżącą działalnością Super Me, w tym poradniki oraz treści dotyczące usług świadczonych przez Super Me. Treść bloga jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich Użytkowników.

 

9.    NEWSLETTER


9.1.        Super Me świadczy bezpłatnie, wybranym Użytkownikom, usługę newslettera polegającą na przesyłaniu zamówionych informacji, ofert oraz innych treści o charakterze handlowo-marketingowym.


9.2.        Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony, z chwilą dokonania zapisu na newsletter, zgodnie z pkt. 9.4 poniżej.


9.3.        Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje rozwiązana z chwilą wycofania przez Super Me takiej usługi z Serwisu poprzez usunięcie z Serwisu formularza zapisu lub z chwilą otrzymania przez Super Me wiadomości Użytkownika o chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera lub z chwilą wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie treści o charakterze handlowo – marketingowym. 


9.4.        Zapis na newsletter następuje poprzez wykonanie następujących czynności:


9.4.1.   uzupełnienie przez Użytkownika formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu w zakresie adresu e-mail, 
9.4.2.   zaznaczenia wymaganych zgód, 
9.4.3.   wciśnięcie przycisku „Zapisz się do newslettera”.


9.5.        W ramach usługi newslettera, Super Me zobowiązuje się do przesyłania zapisanemu Użytkownikowi newslettera na adres e-mail podany w formularzu.


9.6.        Użytkownik jest zobowiązany do podania w ramach formularza prawdziwych i prawidłowych danych, w szczególności niezbędnych do realizacji usługi.

 

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

10.1.     W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Konta i ich funkcjonalności oraz dokonanych zakupów karnetów, subskrypcji, pojedynczych wejść lub pakietów, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres wskazany w pkt. 1.3.1 powyżej. 

 

10.2.     Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

 

10.3.     Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu, Regulaminu Lagree Warsaw oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


11.1.     Użytkownik ma prawo odstąpienia od każdej umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, umowy o świadczenie usług fitness oraz umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy.


11.2.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik powinien poinformować Super Me o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Super Me niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt. 11.1. 


11.3.     Jeżeli Użytkownik odstąpi od umowy o świadczenie usług fitness w 14-dniowym okresie, zostanie obciążony opłatą za korzystanie z usług w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy, proporcjonalnie do zakresu lub okresu skorzystania z usług, w zależności od zakupionego rodzaju karnetu, subskrypcji, typu zajęć lub pakietu. Za skorzystanie z usług uznaje się także nieodwołanie rezerwacji zajęć w terminie, zgodnie z pkt. 9.3-9.5 Regulaminu Lagree Warsaw. Opłata ta zostanie potrącona przez Super Me z należności podlegających zwrotowi na rzecz Użytkownika.


11.4.     Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Super Me wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Super Me utraci prawo odstąpienia od umowy. Za spełnienie świadczenia uznaje się także nieodwołanie rezerwacji zajęć w terminie, zgodnie z pkt. 9.3-9.5 Regulaminu Lagree Warsaw.


11.5.     W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. 


11.6.     Super Me dokonuje zwrotu należności osobie, która skutecznie odstąpiła od umowy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w taki sam sposób, w jaki należność została zapłacona, chyba że osoba wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu.

 

12. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

12.1.     Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Super Me informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

 

12.2.     Super Me informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Super Me nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Super Me nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w pkt 12.1 powyżej.

 

12.3.     W przypadku sporu z Super Me, Użytkownik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 
13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


13.1.     Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce „Polityka Prywatności”, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu oraz w Aplikacji Mobilnej.

 

14. ZMIANY REGULAMINU
 

14.1.     Super Me z uzasadnionych przyczyn jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

 

14.1.1.    zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Super Me obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

14.1.2.    wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Super Me obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

14.1.3.    wprowadzenie przez Super Me nowych funkcjonalności lub usług w ramach Serwisu lub Konta lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności lub usług;

14.1.4.    wprowadzanie przez Super Me nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;

14.1.5.    powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Super Me mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Super Me proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta;

14.1.6.    Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

 

14.2.     Super Me informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej co najmniej o:

 

14.2.1.    treści planowanej zmiany Regulaminu;

14.2.2.    dacie wejścia zmiany w życie;

14.2.3.    jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

 

14.3.     Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Super Me, po ich publikacji w Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej, dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.

 

14.4.     Super Me poinformuje Użytkowników posiadających Konto oraz Użytkowników, którzy zawarli z Super Me umowę o świadczenie usług fitness o dokonaniu zmiany Regulaminu drogą mailową, na adres e-mail wskazany w przy zawarciu danej umowy. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o dokonaniu zmiany Regulaminu, w sposób wskazany w niniejszym punkcie, nie poinformował Super Me o chęci odstąpienia od umowy prowadzenia Konta lub dowolnej umowy o świadczenie usług fitness. 

 

14.5.     Odstąpienie, o którym mowa w pkt. 14.4 powyżej nastąpi w sposób oraz na zasadach określonych w sekcji 11 Regulaminu. 

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

15.1.     Regulamin wchodzi w życie w dniu [10 września 2023 r.]. 

 

15.2.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

 

15.3.     Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami a Super Me na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

15.4.     Regulamin został sporządzony w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi wersjami, obowiązuje wersja polska.


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Super Me Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Janusza Meissnera 14 /12, adres poczty elektronicznej: kontakt@lagreewarsaw.com, numer telefonu: +48 790 307 307, adres: Aleja Solidarności 173, 00-877 Warszawa;

 

Nadawca [w tym miejscu należy wpisać dane identyfikacyjne Konsumenta, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, adres)]: ……………………………………………… . 

 

– Ja, niżej podpisany / podpisana, niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi [w tym miejscu należy wskazać daną Usługę] zawartej drogą elektroniczną w dniu …………………………………… . 

 

– Imię i nazwisko osoby odstępującej od umowy.

 

– Podpis osoby odstępującej od umowy (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

 

– Miejscowość i data.