facebookinstagram
polityka-prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI LAGREE WARSAW

 

1.     DEFINICJE
 

1.1. Administrator - Super Me Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Janusza Meissnera 14 lok. 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000935610, REGON: 520571579, NIP: 5272979182, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, wpłacony w całości.

 

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.lagreewarsaw.com. 

 

1.6. Klient – każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Administratora,

 

1.7. Użytkownik – Klient korzystający z usług Administratora, świadczonych drogą elektroniczną, w tym odwiedzający Serwis lub korzystający z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 
2.     PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG 
 

2.1. W związku z korzystaniem przez Klienta z usług Administratora, w tym w szczególności z usług fitness, Serwisu i innych usług świadczonych drogą elektroniczną, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z usług przez Klienta.

 

3.     CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 
 

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG FITNESS
3.1. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Administratora:

 

3.1.1. w celu rejestracji Klienta w klubie, dokonywania rozliczeń, rezerwacji zajęć, treningów personalnych i maszyn do ćwiczeń – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawna przetwarzania jest niezbędność dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego lub rachunkowego);

3.1.3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.4. w celach marketingowych Administratora - zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

 
KORZYSTANIE Z SERWISU

3.2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 

3.2.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom funkcjonalności Serwisu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.2.3. w celach marketingowych Administratora - zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

 

3.3. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZY KONTAKTOWYCH 

3.4. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularzy wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji zamówionego kontaktu lub skierowania zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówionego kontaktu lub obsługi przesłanego zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

 

3.5. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem ww. formularzy Administrator przetwarza: 

 

3.5.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - podstawą prawną przetwarzania danych obowiązkowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do niego zapytania; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.5.2. w celu nawiązania kontaktu na życzenie Klienta - podstawą prawną przetwarzania danych obowiązkowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązaniu kontaktu z Klientem na jego wyraźne życzenie; 

3.5.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

KORESPONDENCJA E-MAIL LUB TRADYCYJNA 

3.6. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej, korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

 

3.7. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. 

 

3.8. Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 

KONTAKT TELEFONICZNY

3.9. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

 

4.     MARKETING
 

4.1. Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie, klikając odpowiedni przycisk w wysłanej do niego wiadomości. 

 

4.2. Dane osobowe są przetwarzane:

 

4.2.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z odpowiednimi przepisami dotyczącymi komunikacji elektronicznej), polegający na promowaniu towarów lub usług Administratora bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji; 

4.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klienta w celu doskonalenia świadczonych usług.

 

5.    PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

 

5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

 

6.    PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
 

6.1. Administrator wykorzystuje pliki cookie głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator korzysta z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookie w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookie.

 

NIEZBĘDNE I FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

6.2. Korzystanie przez Administratora z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności. Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do wyborów Użytkownika, np. preferencji językowych. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

 

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

6.3. Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może badać statystki i poprawiać wydajność witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, Administrator nie będzie wiedzieć, kiedy Użytkownik odwiedził Serwis.

 

MARKETINGOWE PLIKI COOKIE

6.4. Marketingowe pliki cookie wykorzystywane są do publikowania reklam i treści marketingowych dostosowanych do potrzeb i preferencji Użytkownika. Służą również do ograniczania liczby wyświetleń reklamy, a także pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Takie informacje mogą zostać udostępnione innym zainteresowanym, na przykład reklamodawcom. Informacje zawarte w tych plikach cookie są anonimowe i nie zawierają Danych osobowych. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, Administrator będzie wyświetlał treści marketingowe, które mogą być niedopasowane do potrzeb i zainteresowań Użytkownika.

 

7.    NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 

7.1. Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

7.2. Pliki cookie Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

8.    ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

 

8.1. Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. W Serwisie Administrator odbiera od Użytkownika zgodę za pośrednictwem bannera cookie. 

 

8.2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

 

8.3. Użytkownik ma możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

 

8.3.1.     Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

8.3.2.     Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

8.3.3.     Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/help/4027947 

8.3.4.     Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html/ 

8.3.5.     Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

 

8.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

 

8.4.1.     http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 

8.4.2.     http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 

 

8.5. Aby skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia skargi lub zadania innego pytania w zakresie plików cookie, należy przesłać zapytanie na adres e-mail: kontakt@lagreewarsaw.com, lub inne dane kontaktowe Administratora wskazane w Polityce. 

 

9.     OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

9.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

 

9.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 

10.     UPRAWNIENIA KLIENTA
 

10.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

 

10.2. W zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@lagreewarsaw.com lub pocztą tradycyjną na adres: Lagree Warsaw, Aleja Solidarności 173, 00-877 Warszawa. 

 

10.3. Klient ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

11.   ODBIORCY DANYCH
 

11.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności Perfect Gym Solutions S.A., z siedzibą w Warszawie, dostawcy aplikacji mobilnej - Perfect Gym Go Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

 

11.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

12.   PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
 

12.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 

12.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

12.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. 

12.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 

12.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

13.   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 

13.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

13.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

14.   DANE KONTAKTOWE
 

14.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@lagreewarsaw.com lub adres korespondencyjny: Lagree Warsaw, Aleja Solidarności 173, 00-877 Warszawa.

 

15.   ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 

15.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

15.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 25 lipca 2023 r.